നിങ്ങള്‍ക്ക് ആളുമാറി

പണമില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ന്യായമായ ഒരു ഹർജിയും അവിടെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. പണമുണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അധാർമിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും അവിടെ നിന്നും ഹർജികൾ പോകാറില്ല.

EIA അഥവാ പാരിസ്ഥിതികാഘാതപഠനം 2020ന്റെ ആഘാതങ്ങൾ

പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം എക്കണോമിക്സ് ജയിക്കുന്നത് ജീവനുകളെക്കാളേറെ സമ്പത്തിനു വില കല്പിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ, മുതലാളികൾക് വേണ്ടി മുതലാളികൾ സ്ഥാപിച്ച ഗവണ്മെന്റിന്റെ, അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താത്ത നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കുറ്റം ആണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇനി എന്നാണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

അവരുടെ മക്കൾ നാട് ഭരിക്കും

അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പണിയെടുത്തു, ഒരു കരുതലോ ഭൂമിയോ പേരിലില്ലാതെ, ജീവിച്ചിരുന്നതായി പോലും അടയാളപ്പെടുത്താതെ പ്രകൃതി ദുരന്തമോ, രോഗങ്ങളോ കൊണ്ടുപോയി.

രാം K നാം

അങ്ങനെയങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയതും അല്ലാത്തതുമായ മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മകൾക്കു മുകളിലാണ് ഇതെല്ലാം കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വർഗ്ഗീയ ഇന്ത്യയുടെ സ്മാരകമായി അത് എല്ലാകാലത്തും നിലനിൽക്കും.