കുഞ്ഞു സൂഫി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ

“മരുഭൂമിയെ സുന്ദരമാക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ,”കൊച്ചു രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു,“അതെവിടെയോ ഒരു കിണർ ഒളിപ്പിക്കുന്നു…” – Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince ദേവപ്രിയയുടെ കവിത അനുഭവാർത്ഥങ്ങളുടെ അപൂർവ ജീവനാണ്. ഇവിടെ സ്വത്വത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ …

ചെറുപഠനങ്ങൾ : പുരുഷഗണം

ചുംബനത്തിന്റെ ചൂടാറും മുൻപേ“എന്റെ മുറി എന്റെ മാത്രം മുറി”യെന്ന് ശഠിച്ച്പറഞ്ഞുവിട്ടതാണവനെ.പോയവഴിയിലെ ഉപ്പുപാടുകൾമന:പൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതാണ്. ആദ്യം മുറിയിലേക്ക് കയറിവന്നത്യൂദാസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു.എന്റെ നഗരങ്ങൾ കത്തിയെരിയുന്നത് കണ്ടിട്ടുംപാട്ടുപാടി, കണ്ണടച്ച്കണ്ടില്ലെന്ന് കളവുപറഞ്ഞ ദൈവപുത്രൻ!അവനെ നമുക്കൊരു ഒറ്റവരയായി രേഖപ്പെടുത്താം.( …