ഇമ്പമോടെ കൂടുന്നതൊന്നുമല്ല കുടുബം, ഒരേ ജാതിയിലെ കണ്ണികളെ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന ചരടാണ്

സ്വന്തം കുട്ടികൾ മറ്റുജാതിയിലുള്ള ഒരാളുമായി പ്രണയത്തിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിന്ന് മാറ്റി താമസിക്കലായി, ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക്മെയിലിങ്ങായി, ഉടനെ സ്വന്തം ജാതിയിലുള്ള ആരേലും കൊണ്ട് കെട്ടിക്കലായി, ഇതൊക്കെ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ കൊലപാതകമാകും.

സാമ്പത്തിക സംവരണം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാടിന് കാരണം യാന്ത്രികമായ രീതിയിൽ വർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയത്തെ കേവലമായ സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യ രാഷ്ട്രീയമായി കണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ഇ എം എസിനു നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്ന പേരുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല.

Unrecognised brutalities!

Left. One column news on the left. Much brutal than Nirbhaya and Hyderabad rape. But nobody bats an eye. Admit it. We care and protest only when someone who is relatable to us (socially and economically) is getting raped. Someone we could identify ourselves with. Remember the way newspapers and magazines covered the Delhi and Hyderabad incidents ? Still you want us to believe protest have no class or caste? This is HYPOCRISY. Literally Marginalised! Literarily Marginalised!

അത്തരം കഥകള്‍ നമ്മള്‍ പറയണം

നമ്മള്‍ സമത്വത്തെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മള്‍ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുമോ? എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ അനുവദിക്കുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.